NISSHAが14日発表した2021年12月期連結決算(国際会計基準)は、純利益が前期比2・2倍の158億円と過去最高だった。自動車資材や…