Snowscapes of Kyoto

photo
Saga-Toriimoto ( Ukyo-ku,Kyoto City )